Carpe Diem
<---------------->

The Bavarian countryside